پرسپولیس

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تور های داخلی وخارجی و ویزا

ساعات کار:

               9:30  الی 13:30

              18:00 الی  23:00

نام مالک : آقای سالمی
نام مدیر : آقای سالمی
تلفن : (076) - 44424703
آدرس : بازار پانیذ، طبقه اول، پلاک 97