جیمبو

فروش بلیط و تور

فروش بلیط و تورهای داخلی

ساعات کار:

              9:00   الی   22:00

            

نام مالک : خانم صادق
نام مدیر : خانم صادق
تلفن : (076) - 44458990
آدرس : بازار شارستان، طبقه اول، واحد 116