پارس کارمانیا

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

رنت کار (اجاره خودرو بدون راننده)

نام مدیر : آقای عینعلی
تلفن : (0934) - 7688200-8100
آدرس : بازار ونوس، غرفه 254