مجلل داریوش

مجلل داریوش

کشتی مجلل داریوش از ساعت 9:30 صبح تا11:30ظهر و از ساعت 23:30 تا 1:00 صبح پذیرا گردشگران خواهد بود 

نام مدیر : آقای عباس زاده
تلفن : 09155000200513/09397595761
آدرس : بندرگاه