دکتر ژولیا باقری

دندانپزشك، جراح دندانپزشك

 

 

ساعات کاری : .
بیمه های طرف قرارداد :
نام مدیر : .
تلفن : (0764) - 4444599
آدرس : صدف فاز۲ ، خیابان آذربایجان، قطعه ۳۰ ، واحد۱