صنعتی و تولیدی

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

فرآوری صید و آبزیان

فرآوری صید و آبزیان

شمال جزیره کیش، بندرگاه صیادی

پروژه احداث یک مجموعه فرآوری و بسته‌بندی ماهی

1477 مشاهده
جزییات
مزرعه پرورش ماهی در قفس

مزرعه پرورش ماهی در قفس

شمال جزیره کیش، بندرگاه صیادی

احداث یک مزرعه پرورش ماهی سوکلا در دریا

1531 مشاهده
جزییات
سردخانه 3 هزار تنی

سردخانه 3 هزار تنی

شمال جزیره کیش– بندرگاه صیادی

احداث یک سردخانه 3 هزار تنی زیر صفر برای نگهداری ماهی به صورت منجمد و ارائه به بازار

1541 مشاهده
جزییات
تولید پروتز مصنوعی زانو - شیشه اسفنجی

تولید پروتز مصنوعی زانو - شیشه اسفنجی

شمال جزیره کیش– بندرگاه صیادی

احداث یک مجموعه تولید شیشه اسفنجی

1242 مشاهده
جزییات