رستوران شاندیز ونوس

رستوران شاندیز ونوس در حال حاضر تعطیل میباشد

در حال حاضر تعطیل میباشد 

نام مدیر : آقای آبدار
تلفن : (076) - (076)44421344
آدرس : بازار ونوس- ورودی سمت بولینگ مریم ، طبقه دوم