رستوران خاطره

رستوران خاطره

ساعت کار:  

           11 الی 16   و  19:30 الی 24

نام مدیر : آقای مومن زاده
تلفن : (076) - (076) - 44422329
آدرس : روبروی بازار پردیس 1- طبقه فوقانی ایرانویچ