آشپزخانه البرز

آشپزخانه البرز

ساعات کار:

ناهار: 11:30  الی  15:30

شام : 20:00 الی  24:00

نام مدیر : خانم بهره مند
تلفن : (076) - (076) - 44432461 - 09347682532
آدرس : مهستان - طبقه همکف - غرفه 16