رستوران و غذای بیرون بر مطعم

رستوران و غذای بیرون بر

رستوران مطعم یک رستوران غذای بیرون بر است که دارای ظرفیت 20 نفر میباشد .

ساعات کار:

ناهار : 11:00 الی 15:00

شام : 20:00 الی 23:00

نام مدیر : آقای تقی زاده
تلفن : (076) - (076) - 44470760
آدرس : صفین- فاز A2- سرو هشتم ، جنب نانوایی لواش