آشپزخانه درخت سبز

آشپزخانه درخت سبز

ساعت کار 12 الی 15:30   و 20 الی 22

نام مدیر : سرکار خانم حمزه پور
تلفن : (076) - (076) - 44473167 - 09347698770
آدرس : درخت سبز- خیابان دوم - قطعه 3