کبابی ملل

کبابی ملل

ساعت کار :

ناهار: 13:00 الی 17:00

شام : 20:00 الی 1:30 بامداد

نام مدیر : آقای میرامینی
تلفن : (076) - 09124087326
آدرس : ایوان مروارید -پلاک 328