کبابی بناب کیش

کبابی بناب کیش

ساعات کار:

       12:00 الی 17:00

      20:00 الی 1:00 بامداد

نام مدیر : آقای مهدی خانلو
تلفن : (076) - (076) - 44430841
آدرس : صفین ، فاز F ، نبش رز دوم ، قطعه 105